เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัว

บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด และ เว็บไซต์ Farbera มุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆที่มีคุณภาพ แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับเรา คือได้รับความไว้วางใจจากท่าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กับเราผ่านทางเว็บไซต์ Farbera ดังนี้

บทนำ

– สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และ ดำเนินการโดย บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด ขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Farbera มอบความไว้วางใจให้กับเรา บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้ปลอดภัย ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

– เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Farbera ในการ รีวิวผลิตภัณฑ์ ติดต่อหรือส่งคำถาม และรวมถึง กิจกรรมทางการตลาดต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทาง บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด ได้นำเสนอ อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล (First Name – Surname) วัน-เดือน-ปีเกิด (Date of Birth) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) อีเมล์ (E-mail) และอื่นๆ
– อีกทั้ง เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ทางการตลาดออนไลน์ อันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ Farbera บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด จึงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) เวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access times) เว็บไซต์ที่เข้ามาก่อนหน้า (Referring Website) และอื่นๆ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

– เว็บไซต์ Farbera จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ใช้งาน อายุ เพศ ในการที่ท่าน เขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ Farbera
– ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด และอาจได้รับรางวัล เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยให้ไว้กับเรา เพื่อจัดส่งของรางวัล และ ติดต่อกลับหาท่านในกรณีที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นในการจัดส่งของรางวัล เช่น การส่งพัสดุไปรษณีย์ ทางบริษัทฯจะกำชับหน่วยงานนั้นๆ ให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย
– บริษัท สยาม เดอร์มา โปร อาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานหรือตัวแทนของ บริษัทฯ ที่เราใช้บริการด้านการตลาด อันได้แก่ บริการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นตัน
– ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ยินยอม ให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อดำเนินกิจการด้านการตลาดของ บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด โปรแจ้งความประสงค์ผ่านทาง อีเมล์ info@farbera.com

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

– เว็บไซต์ Farbera จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก หากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม บริษัท สยาม เดอร์มา โปร อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ สรรพากร หน่วยงานภาครัฐ หรือ สำนักงานกฎหมาย หากมีความจำเป็น
– บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Farbera เพื่อขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

– ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ได้ถูกจัดเก็บไว้ฐานข้อมูลภายในเสิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายนอก ที่มีความปลอดภัยสูง โดยผู้ที่เข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวนั้นมีเพียง พนักงาน หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ เท่านั้นและจะได้รับการปฏิบัติด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้การรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดี และยากต่อการควบคุมดูแล จึงไม่สามารถควบคุมและรับประกันความปลอดภัยได้ 100%

คุ้กกี้

– คุ้กกี้คือข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นโดย เว็บ เสิร์ฟเวอร์ และจะบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเข้าสู่เว็บไซต์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ท่านสามารถปรับแก้หรือตรวจสอบสถานะของคุ้กกี้ใน เว็บเบราส์เซอร์ของท่านได้


การยินยอมของผู้ใช้เว็บไซต์

– การเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ Farbera และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมอบให้เรา ท่านยินยอมในการให้เรา

– จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น


การแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

– ทางบริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด และเว็บไซต์ Farbera ขอสงวนการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมิอาจแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เราจึงขอแนะนำให้ท่าน อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้าใจก่อนการใช้งานเว็บไซต์ Farbera ทุกครั้ง
– ในกรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือคำติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของของเว็บไซต์ Farbera เรายินดีรับฟังและตอบคำถามหากเกิดข้อสงสัยใดๆ กับท่านและพร้อมที่จะปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดต่างๆ มาที่อีเมล์ info@farbera.com