ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ Farbera (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ซึ่งให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของแบรนด์ Farbera ทั้งนี้การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ถือว่าท่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่นี้ทุกประการ (ต่อไปนี้เรียก “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) หากท่านไม่ประสงค์ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดระงับการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์นี้

การจำกัดความรับผิด

– บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะนำเสนอความถูกต้องของข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ แต่บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกัน เกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาบนเว็บไซต์และรวมถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึง รวมถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ที่อาจเกิดผลเสียต่อผู้ใช้งาน เช่นไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย
– ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิเสธความรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย หรือบทลงโทษใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ในทุกประกรณี

การแก้ไขหรือปรับปรุง ข้อกำหนดและเงื่อนไข

– ทั้งนี้ในบางโอกาส บริษัทฯอาจดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อความความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยมิอาจแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนการใช้บริการ เว็บไซต์ทุกครั้ง
– ข้อกำหนดและเงือนไขนี้ ไม่รวมถึง กิจกรรมการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายผ่านเว็บไซต์ ทุกประการ โดยบริษัทฯ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ ตามความเหมาะสมของ กิจกรรมการแข่งขัน และ การส่งเสริมการขาย

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

– เว็บเพจ เว็บบอร์ด หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไห้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์เหล่านั้นเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการแต่ประการใดจาก บริษัทฯ
– เว็บเพจ เว็บบอร์ด หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงเข้าสู่นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ความถูกต้องของข้อมูล ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการเหล่านั้น โปรดตรวจสอบนโยบายต่างๆ จากผู้ให้บริการ

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

– ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตระหนักและรับทราบว่า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ เนื้อหาบทความ ดนตรี เสียง รูปถ่าย องค์ประกอบ กราฟฟิค ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ไม่มีสิทธิ์นำเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ เนื้อหาบทความ ดนตรี เสียง รูปถ่าย องค์ประกอบ กราฟฟิคดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่ามีเจตนาใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

– ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับ บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ พร้อมยินยอมและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าวเมื่อร้องขอ หากเกิดข้อผิดพลาดแต่ประการใดที่ทาง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แจ้งข้อมูลไว้แล้วโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทางบริษัทฯมีสิทธิโดยชอบที่จะระงับการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
– ข้อมูลต่างๆที่ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้ส่งมอบให้ทางบริษัทฯ ที่นอกเหนือตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น ข้อความรีวิวผลิตภัณฑ์ คำถามและคำตอบ คำตอบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ล้วนถือเป็น ทรัพย์สินของทาง บริษัทฯ ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตระหนักและยินยอม มอบให้แก่ บริษัทฯ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

ข้อจำกัดการใช้บริการ

– ผู้ชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่หมิ่นเหม่ต่อกฎหมาย และไม่ทำให้บริษัทฯ หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทำลาย แก้ไข หรือกระทำอื่นใดมิชอบที่เป็นการรบกวน ก่อกวนให้เกิดความไม่สงบในการรับบริการขอผู้ใช้บริการรายอื่น

ความรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้บริการ

– ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตกลงที่จะรับผิดจากการกระทำ กล่าวหา หรือกระบวนการอื่นๆ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามของผู้เข้าชม อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ

– การใช้บริการเว็บไซต์

– การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ของทางบริษัทฯ

– การหมิ่นประมาท หรือทำให้บริษัทฯเสื่อมเสียชื่อเสียง

– การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ บริษัทฯ ต้องเสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุ

โดยผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ และ ค่าธรรมเนียมศาลถ้ามี) ในจำนวนสมเหตุสมผล แก่บุคคลเหล่านั้น หรือ บริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีกฎหมายที่ใช้บังคับ ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลแห่งประเทศไทย